Вплив двоокису сірки, двоокису азоту та неорганічного пилу на організм людини

курсовая работа

Вступ

Україна є однією з найбільших за територією, чисельністю населення та економічним потенціалом держав Європи. Станом на 2005 рік населення України становило 48 мільйонів осіб. На території України зосереджені величезні природні багатства, втім відсутність концептуальних підходів до забезпечення як національної безпеки в цілому, так і екологічної безпеки зокрема негативно позначились на рівні збереження та примноження природних ресурсів і багатств нашої країни.

Останніми роками в Україні зростають відносні та абсолютні показники смертності населення. Серед розвинених країн світу Україна посідає 2-е місце за рівнем смертності всього населення і 17-е -- дитячої. Звертають на себе увагу зміни в структурі хвороб за останні десятиріччя. Поряд зі значним зниженням рівня захворюваності такими недугами, як поліомієліт, дифтерит, малярія спостерігається зростання випадків захворювань, спричинених вживанням неякісної питної води та продуктів харчування, забрудненим повітрям (гепатит, легеневі, онкологічні хвороби).

Відтак проблема забезпечення національної безпеки в екологічній сфері набула в нашій державі безпрецедентної гостроти. Для її розвязання необхідно розробити наукові засади екологічної безпеки України, методологію забезпечення її реалізації.

Екологічна безпека -- складова національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоровя і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь.

Екологічна безпека може бути розглянута в глобальних, регіональних, локальних і умовно точкових межах, у тому числі в межах держав і будь-яких їхніх підрозділів.

Екологічна безпека на території України забезпечується здійсненням широкого комплексу взаємоповязаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів. За своїм змістом державно-правові заходи не однорідні. Їх можна розподілити на кілька видів залежно від спрямованості дій: організаційно-превентивні, регулятивно-стимулюючі, розпорядчо-виконавчі, охоронно-відновлювальні та забезпечувальні. Вони утворюють своєрідний правовий механізм, який слід розуміти як систему державно-правових засобів, спрямованих на регулювання діяльності, спроможної посилювати рівень екологічної безпеки, попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для населення і природних систем, локалізацію проявів екологічної небезпеки.

Метою курсового проекту є визначення рівня ризику скорочення тривалості життя під впливом забруднення атмосферного повітря двооксидом сірки, діоксидом азоту та неорганічним пилом [1].

В першому розділі курсового проекту розглядається вплив шкідливих домішок на навколишнє середовище та організм людини, дається класифікація шкідливих речовин, розглядаються нормативи якості НПС та дається характеристика речовин, що розглядаються у даній роботі: сірчистий ангідрид та діоксин азоту.

Другий розділ представляє собою визначення розміру ризику скорочення тривалості життя. В цьому розділі описується порядок розрахунку ризику скорочення тривалості життя під впливом забруднювальних речовин атмосферного повітря. На підставі отриманих результатів міститься аналіз зміни тривалості скорочення життя та ризик цього в залежності від часу впливу забруднювальної речовини і в залежності від значення ризику визначаються умови проживання у даних умовах, а також рекомендації щодо поліпшення умов проживання.

У третьому розділі було визначено значення скорочення тривалості життя та розмір ризику скорочення тривалості життя, побудовані графіки залежності величини ризику та СПЖ від часу перебування в умовах забрудненого повітря. Також, по отриманих результатах був проведений аналіз розрахунків та побудованих графіків.

Делись добром ;)