Вплив екологічної ситуації території на якісний склад фруктової продукції в межах Ізяславського району Хмельницької області

дипломная работа

Вступ

В умовах зростаючого впливу антропогенного навантаження на довкілля проблема визначення якості рослинної продукції як складової в формуванні стану здоровя населення набуває значної актуальності. Вирішення цієї проблеми методами санітарно-епідеміологічної служби є дуже вузьким та одно аспектним. В такому випадку поза межами уваги залишається дія комплексу факторів екологічного стану території на формування стану продукції рослинництва.

Метою даної бакалаврської роботи є визначення екологічного впливу стану Ізяславського району Хмельницької області на особливості формування якості фруктової продукції.

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити наступні задачі:

1. оцінити особливості впливу різних джерел забруднення на екологічний стан природних компонентів довкілля, в тому числі геологічну структуру, рельєф, клімат, водні обєкти, ґрунтовий покрив, флору та фауну Ізяславського району Хмельницької області.

2. надати характеристику природно-територіальних та природно-антропогенних комплексів території дослідження

3. визначити особливості забруднення мікроелементами грунтово-рослинних систем загалі, і на території Ізяславського району Хмельницької області зокрема.

4. розглянути методичні особливості визначення мікроелементів у рослинних матеріалах та ґрунтах.

5. проаналізувати та узагальнити результати аналітичних досліджень фруктової продукції та ґрунтів на яких вона вирощувалась.

6. зробити висновки щодо впливу екологічного стану Ізяславського району Хмельницької області на формування якості фруктової продукції.

При написані даної роботи були використані матеріали літературних джерел, фондові матеріали екологічних служб, данні статистичної звітності, матеріали власних польових та аналітичних досліджень автора.

Розділ 1. Вплив екологічної ситуації території на якісний склад фруктової продукції в межах Ізяславського району Хмельницької області

Делись добром ;)